Начало | Общи условия

Общи условия

Последна редакция на документа: 05.02.2012г.

1. Въведение

 
Общите условия за ползване на интерактивния сайт Pozdravi.bg уреждат взаимоотношенията между Потребителите на сайта (наричани по-долу за краткост Потребител) и Pozdravi.bg.
 
“Потребител” по смисъла на тези Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което се е регистрирало с имейл адрес и парола в Pozdravi.bg, с което закупува продукти от Pozdravi.bg и използва ресурсите на Сайта.
 
"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт/и при условията, предвидени в Сайта, относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
 
Настоящите Общи условия съдържат правилата на работа и предоставят информация за начина на използване на ресурсите на Сайта от всеки Потребител. Общите условия са в сила за всеки Потребител за цялото време на ползване на Сайта - от първоначалното влизане в него до напускането му, а в случай на потвърдена поръчка - до нейното заплащане и доставка на продукта.
 
Предоставените препратки в Сайта към други уеб сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Pozdravi.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
 

2. Права и задължения на страните

2.1. Права и задължения на Pozdravi.bg

Pozdravi.bg си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия без предварително известяване. 
 
Pozdravi.bg има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на Сайта и на предоставяните продукти и услуги без предварително известяване.
 
Pozdravi.bg има право да не изпълни заявена Поръчка, когато тя по някакъв начин нарушава настоящите Общи условия или българското законодателство.
 
Pozdravi.bg си запазва правото да ограничи достъпа на отделни свои Потребители до част от продуктите и услугите или до всички продукти и услуги на Сайта.
 
Pozdravi.bg не носи отговорност дали потокът информация от и към Сайта няма да бъде следен и/или записван от трети страни. Pozdravi.bg не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уеб сайтове, до които Pozdravi.bg осигурява връзка.
 
Pozdravi.bg не може да гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в Сайта.
 
Pozdravi.bg има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация за промоции, кампании, инициативи и други. С регистрацията си в Pozdravi.bg и/или в кампании и инициативи на Pozdravi.bg с/без партньори, Потребителят дава съгласието си да получава непоискани търговски съобщения от Pozdravi.bg.

2.2 Права и задължения на Потребителя

При използване на Pozdravi.bg Потребителят има право:
 • Да ползва услугите на Pozdravi.bg в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия;
 • Да зарежда, записва или отпечатва отделни части от съдържанието, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазва всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху съдържанието;
 • На достъп до информацията, която е въвел в потребителския си профил, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани.
При използване на Pozdravi.bg Потребителят няма право да:
 • Използва и разпространява конкретни и/или общи изображения от сайта и съдържанието без изрично писмено разрешение от Pozdravi.bg, освен изображенията, които са взети от описаните пъблик домейни в раздел авторско право, съобразявайки се с правата за изпозването им;
 • Копира сайта или съдържанието му, освен по упоменатия по - горе начин, нито да променя, редактира, разпространява, предава, възпроизвежда, репродуцира, излага, публикува, дава под наем, прехвърля, продава или използва сайта или съдържанието му, да го свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на Pozdravi.bg;
 • Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Pozdravi.bg Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Pozdravi.bg, разпространява, изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, писмен текст, файлове, фотографии, графики, съобщения., чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, сектантско, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
 • Няма право да използва уеб сайта за реклама без изрично писмено съгласие на Pozdravi.bg;
При използване на Pozdravi.bg Потребителят:
 • Се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното право, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия;
 • Носи пълна отговорност за запазване тайната на своята парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използването и;
 • Поема всички рискове от използването на Сайта;
 • Поема всички рискове, свързани с технически неизправности на Сайта, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.
Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Pozdravi.bg не отговоря за евентуално причинени на Потребителя или на трети лица при ползване на предоставяната услуга вреди, които са причинени от умишлено или при проявена груба небрежност.
 
Веднага след извършване на каквито и било корекции в настоящите Общи условия, Pozdravi.bg се задължава да означава на видимо място в горната част на страницата, точната дата, на която е извършено последното редактиране на документа. Потребителят е длъжен, всеки път преди да използва услугите, предоставяни от Pozdravi.bg, чрез платформата на интерактивния сайт www.pozdravi.bg, да провери дали има настъпили корекции в настоящите Общи условия и ако има такива да се запознае с тях.
 

3. Защита на личните данни

Pozdravi.bg е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) с идентификационен № 316933 от 21.09.2011 г. и гарантира, че личните данни на всички Потребители на Pozdravi.bg се обработват съгласно ЗЗЛД.

 
Обработка на личните данни е свързана със следните цели:
 • Пазаруване онлайн на продукти от www.pozdravi.bg;
 • Предлагане на нови продукти;
 • Промоционални инициативи;
 • Организиране на анкети и проучвания.
Данните, които подлежат на обработване, фигурират единствено в регистрационната форма. След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато Pozdravi.bg желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни - КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).
 
С регистрацията си в Pozdravi.bg и/или в кампании и инициативи на Pozdravi.bg с/без партньори, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените подробни условия, както и в ЗЗЛД.
 
Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.
 
Съгласно ЗЗЛД, Потребителите на Pozdravi.bg имат право на достъп до отнасящи се за тях лични данни (чл. 26, ал. 1), след подаването на писмено заявление до Pozdravi.bg. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. То трябва да съдържа (чл. 30, ал. 1):
 • Име, адрес и други данни за идентифициране на съответния Потребител;
 • Описание на искането;
 • Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
Достъп до личните данни се осигурява и на държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство са опълномощени да събират и/или изискват такава информация при спазване на законово установените процедури и норми.
 
На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на Pozdravi.bg могат да поискат по всяко време от Pozdravi.bg да:
 • Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
 • Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България, както и лична отговорност и парично обезщетение за нанесени вреди на Pozdravi.bg, лица регистрирани в сайта www.pozdravi.bg и на трети лица.
 

4. Авторски права

 
Pozdravi.bg не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от Потребителите на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.
 
Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена, освен изображенията, които са взети от описаните пъблик домейни в този раздел, съобразявайки се с правата за изпозването им. Pozdravi.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма.
 
Всички предлагани от Pozdravi.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, без никакво въздействие от страна на Pozdravi.bg и според лицензите и правата за разпространение.
 
Pozdravi.bg си запазва правото да използва за рекламни цели, изложби, демонстрации и др. произведения на Потребителите, участвали в конкурси, организирани от Pozdravi.bg, след съгласуване с техните автори. Физическите носители и копията на произведенията, копирани за горепосочените цели остават собственост на Pozdravi.bg.
 
Изображения от следните пъблик домейни са публикувани в сайта:
 
http://www.pixabay.com/
 
http://www.publicdomainpictures.net/
 

5. Поръчка

 
Поръчката на продукти от Pozdravi.bg представлява волеизявление, което обвързва Потребителя и Pozdravi.bg със силата на договор. Поръчки могат да бъдат осъществени само от регистрирани Потребители в Pozdravi.bg.
 
Една поръчка се счита за приета след като Потребителят я потвърди онлайн в платформата на сайта. Нейното изпълнение започва след потвърждение за полученото и заплащане.
 
При посочването на непълни или грешни данни, Потребителят приема риска за недоставяне на поръчката.
 
Потребителят се съгласява Pozdravi.bg да изпрати за достава, поръчаният от него продукт чрез Български пощи и с това си действие приема риска и отговорността за вида, качеството и състоянието на поръчаният от него продукт в следствие от доставката му чрез Български пощи до посоченият от него адрес на Получателя. 
 
Pozdravi.bg се задължава да предоставя и поддържа актуална информация за предлаганите в сайта продукти съгласно разпоредбите на чл. 52 от Закона за защита на Потребителите (ЗЗП).
 
За да изпрати Потребителя картичка и/или писмо с услугата препоръчана поща трябва да укаже  актуален адрес на "ПОДАТЕЛ" в България. Всички потребители в платформата на сайта възползвали се от услугата препоръчана поща, ще получат сканирано изображение на пощенската разписка за входирана услуга в клоновете на Български Пощи, на указаният при регистрацията адрес за електронна поща!
 
При посочване на данни и адрес в България за Получател или Подател, е задължително да се въведът данните и адреса на кирилица. Въвеждането на данните и адреса на кирилица улеснява служителите на Български пощи. В противен случай има риск от недостявене на картичката или писмото, поради неправилно разчитане на данните и адреса.
 

6. Цени и наличности на продуктите

 
Цените, обявени на Pozdravi.bg, са в български лева за единична бройка. Всички цени са крайни, допълнително начисляване на ДДС върху тях не се извършва.
 
Pozdravi.bg си запазва правото да променя цените, обявени в Сайта и да коригира сгрешени параметри на продуктите по всяко време без да е задължен предварително да уведомява своите потребители. Възможни са незначителни разлики в цветовата гама между показаната визуализация на екрана на Потребителя в момента на поръчката и доставените продукти. Също така, е възможно незначително изрязване на изображенията по краищата им при изработването на продукта. В случай на промяна на цената за покупка е в сила цената към момента на потвърждаване на поръчката от Потребителя посредством формата за поръчка.
 

7. Доставка

 
Поръчаните от Потребителя продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес чрез Български пощи.
 
Всички продукти се заплащат предварително в пълния им размер, включително и пощенските разходи. Предлагат се следните начини на плащане:
 
 • Плащане по електронен път чрез системите на Ипей АД (ePay) или Paypal;
 • Плащане в брой на гише в офисната мрежа на Изипей АД (EasyPay).
 • Плащане от банкомат.
Заявените и изработени продукти ще бъдат изпратени чрез клон на Български пощи до едно денонощие (24 часа), след потвърждаване на поръчката и отразяване на плащането по сметката на Pozdravi.bg. Срока за изработка и предаване в клон на Български пощи (24 часа) може да бъде удължен в следните случай:
 
 • В този срок не попада работен ден за Български пощи - в този случай, поръчката ще бъде изпратена в първия работен ден.
 • Дневния капацитет за изработка на продукти от Pozdravi.bg е превишен - в този случай, срока за изработка и предаване в клон на Български пощи, може да се удължи най - много до две денонощия (48 часа).
 
Pozdravi.bg не носи отговорност ако на посочения от Потребителят пощенски адрес няма достъп или адреса е грешен или Получателя не може да бъде намерен или по вина на Български Пощи доставката не се е осъществила или се е осъществила със закъснение.
 
Pozdravi.bg не носи отговорност и вина за вида, качеството, съдържанието и състоянието на доставената поръчка, която е заявена в платформата на сайта от Потребителя, както и не дължи евентуални предявени неустойки от него, както и от получателя на поръчката и/или от трети лица в последствие.
 
Pozdravi.bg не носи отговорност, вина и парично обезщетение за вреди от всякакъв род и характер нанесени на Получателя и/или на трети лица от доставката и/или доставената поръчка, която е заявена в платформата на сайта от Потребител към посоченият от него Получател, и/или в следствие на употребата и използването й от Получателя и/или трети лица. 
 

8. Съгласие с Общите условия

 
Двете страни приемат Общите условия напълно и без изключения.
 
По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Pozdravi.bg и на трети лица при регистрацията, при извършване на поръчки на предлагани в Pozdravi.bg продукти или при ползване на други услуги, достъпни през Сайта.
 

9. Прекратяване на валидността на настоящите Общи условия

 
Приетите Общи условия се прекратяват единствено и само в следните случаи:
 • Преустановяване на дейноста на Pozdravi.bg;
 • Взаимно писменно съгласие на засегнатите страните;
 • Други случай предвидени в българското законодателство.
Потребителят има право по всяко време и по собствено и непринудено желание да спре и прекрати ползването на услугите, предлагани в Сайта. В този случай Pozdravi.bg деактивира профила и заличава създадената и използвана от него парола и всякаква друга информация, свързана с този профил.


Настоящите Общи условия са одобрени, приети и утвърдени от Pozdravi.bg и влизат в сила от 20.01.2012г.
 
Pozdravi.bg